De verhuurderheffing moet worden afgeschaft.

Woningcorporaties krijgen te maken met verhuurderheffing als zij meer dan vijftig huurwoningen bezitten waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens. Sommige politieke partijen zijn van mening dat dit geld beter kan worden besteed aan bijvoorbeeld woningbouw of verduurzaming. 

Er moet een Nationaal Bouwfonds komen.

Een Nationaal Bouwfonds zal ervoor zorgen dat er te allen tijde voldoende middelen beschikbaar zijn om de woningbouw aan te wakkeren. Ook wanneer het economisch minder gaat in Nederland.

Om het woningtekort tegen te gaan, moet er een Bouwplicht komen op beschikbare gronden.

Een Bouwplicht is (lokale) wetgeving die ervoor zorgt dat bij verkoop van grond de (lokale) overheid het verplicht stelt om daar ook binnen een bepaalde termijn op te bouwen. Dit om te voorkomen dat er niets gebeurt met vrije bouwgronden. Deze maatregel is bedoeld om de bouw aan te wakkeren. 

Er moet een Woonplicht worden ingesteld, zodat het onaantrekkelijk is om te beleggen in woningen.

Een Woonplicht is (lokale) wetgeving die ervoor zorgt dat woningen alleen mogen worden verkocht aan mensen die er ook zélf gaan wonen. De (lokale) overheid besluit welke huizen daarvoor in aanmerking komen. 

De belastingvrije schenking tot €103.643 moet worden afgeschaft.

Je mag tot €103.643 schenken aan wie je maar wil, zonder dat de begunstigde schenkbelasting hoeft te betalen. Voorwaarde is dat de ontvanger het geld gebruikt voor 'zijn koophuis' en dat hij tussen de 18 en 40 jaar is.

Uw mening over de uitstoot van stikstof:

 1. De uitstoot van stikstof moet worden beperkt, maar de bouw van nieuwe woningen moet te allen tijde voorrang krijgen op andere zaken die zorgen voor de uitstoot van stikstof.
 2. De mogelijkheid van o.a. boeren om hun bedrijf voort te zetten of uit te breiden is belangrijker dan de beperking van stikstofuitstoot.
 3. De natuur en groene gebieden moeten worden gevrijwaard van schadelijke stikstofdeposities, dit krijgt dan ook prioriteit.
 4. Geen mening

Oneerlijke huurprijzen moeten worden tegengegaan door het woningwaarderingsstelsel uit te breiden en in te zetten in de vrije huursector.

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) is een puntensysteem om een redelijke huurprijs voor een woning vast te stellen. Het systeem wordt toegepast bij woningen in de gereguleerde (sociale) sector.  In sommige gevallen wordt het ook in de vrije sector gebruikt om te bepalen of de huurprijs reëel is.

De invoer van de zogenaamde “Prins Bernhardbelasting” is een goed idee. 

Dit belastingvoorstel zorgt ervoor dat huiseigenaren die vijf panden of meer bezitten, verplicht worden om inkomstenbelasting te betalen over de huurinkomsten (en vermogenswinsten).

Er moet een vergunningsplicht of keurmerk komen voor verhuurders en/of verhuurbemiddelaars.

Om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan en om malafide verhuurders terug te dringen, moet er een vergunningsplicht of keurmerk komen voor verhuurders en/of verhuurbemiddelaars.

Inkomensgrens sociale huur moet verder omhoog.

Aangezien er onvoldoende huizen in de “middenhuur” categorie beschikbaar zijn, moeten de inkomensgrenzen voor sociale huur verder omhoog.

Uw mening: Om de woningmarkt toegankelijker te maken, moeten we …

 1. Het gemakkelijker maken om de betalingstermijn van een hypotheek te verhogen naar 30 of 40 jaar en/of een gedeelte aflossingsvrij mogen lenen.
 2. Woningcorporaties aanmoedigen om aan de eigen huurders te verkopen.
 3. Starters financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld door middel van een eenmalige kooppremie bij de aanschaf van het eerste eigen koophuis.
 4. Het makkelijker maken om pensioengelden in te zetten voor het aflossen van een hypotheek.

Welke stelling is voor u het meest van toepassing over de onroerende zaakbelasting (OZB)?

 1. Er moet een landelijk maximumpercentage komen op de OZB. Dit zou ervoor zorgen dat gemeenten hun belastingen niet onnodig hoog kunnen instellen (een zogenaamde micronorm).
 2. Bij de berekening van de OZB zouden meer factoren een rol moeten spelen die verband houden met de duurzaamheid van de woning zoals bijvoorbeeld het energielabel.
 3. Gemeenten moeten zélf zoveel mogelijk bevoegdheid hebben over lokale belastingen waaronder de OZB. Als lokaal bestuur weten zij het best welke beslissingen zij moeten nemen.
 4. Geen mening

De hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft.

Een hypotheek is als het ware een lening bij de hypotheekverstrekker. Over die lening betaalt u rente: de hypotheekrente. Om huizenbezit te stimuleren, is deze rente op dit moment aftrekbaar van de belasting. Dit wordt de hypotheekrenteaftrek genoemd.

Het ‘eigenwoningforfait’ moet worden afgeschaft of afgebouwd.

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat in de belastingaangifte bij uw inkomen wordt geteld. Maar alleen als u een koopwoning hebt die uw hoofdverblijf is. Dit zorgt ervoor dat u door het hogere inkomen ook meer belasting verschuldigd bent aan de overheid.

Gemeenten moeten meer bevoegdheden krijgen om bestaande woningen aardgasvrij te maken.

In 2050 moeten zeven miljoen woningen en een miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. In de periode tot en met 2030 is in het Klimaatakkoord de afspraak om anderhalf miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen. Gemeenten kunnen een rol spelen bij de isolatie en het aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen. Ze besluiten dan per wijk wat de beste en meest betaalbare oplossing is.

Het verduurzamen van woningen moet worden gestimuleerd door de overheid.

De overheid zou huiseigenaren kunnen aanmoedigen (al dan niet verplicht) om duurzame investeringen te doen in de woning, zodat de afspraken in het Klimaatakkoord wordt gerealiseerd.

We zijn aan het einde gekomen van de KiesWijzerWonen. Tot slot willen we u vragen om drie stellingen te selecteren, waarop de door u gegeven antwoorden het zwaarst moeten meewegen in uw resultaat.